e-pokladne - ONYX Comp

Prejsť na obsah
Vážení priatelia, vážení obchodní partneri!

Na základe zákona č. 368/2018 Z.z  zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov vznení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vyplývajú   pre   podnikateľov   povinnosti   používania   online   registračných   pokladníc,   teda   napojenie   všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Pripájanie k systému Finančnej správy    bude možné od 1.4.2019 a od 1.7.2019 budú musieť byť pripojení všetci celoplošne.

V spolupráci s našimi dodávateľmi by sme Vám radi ponúkli niekoľko riešení:
Pegassino Printer 4480 2-palcový
Modulino Printer 2-palcový
BIXOLON SPP-R200 III
Plná podpora VRP !
Pegassino Printer G.5870
Modulino Compact 2-palcový
BIXOLON SRP-350 II
Konečne získaný CERTIFIKÁT !!!
K fiškálnym termo-tlačiarňam
- Pegas FM-06,
- Pegassino FT G.5870,
- Pegassino FT S.BL112,
- SmartPrinter Z
ponúkame UPGRADE KITY, ktoré obsahujú chránené dátové úložisko a softvérové a hardvérové  komponenty potrebné k prestavbe fiskálnej tlačiarne na ON-LINE registračnú pokladnicu, ku ktorej bolo vydané platné  rozhodnutie o certifikácii.
MRP CRLX
O nás                                                                           Kontakt
Návrat na obsah